Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Privacy

Privacy

Het LRGP besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van u als patiënt en voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). LRGP verwerkt persoonsgegevens van u. Het gaat hierbij om algemene en bijzondere persoonsgegevens. Algemene persoonsgegevens worden verwerkt zodat LRGP met u kan communiceren, bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor het invullen van een vragenlijst of het meedoen aan een aanvullend onderzoek. Het LRGP wordt gecoördineerd vanuit de huisartsenpraktijk. Uw gegevens worden vanuit de huisartsenpraktijk gepseudonimiseerd doorgestuurd naar het UMC Utrecht. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens die u aan ons verstrekt, worden zonder naam, adres en andere persoonlijke contactgegevens beschikbaar gesteld aan onderzoekers. Op deze manier zijn de gegevens niet herleidbaar naar een individuele deelnemer. Alleen de huisarts kan de gegevens terug herleiden als dat voor uw gezondheid nodig is.

 

Welke gegevens worden gebruikt?
Alle deelnemers hebben voor deelname een toestemmingsverklaring ondertekend. Daarmee hebben ze uitdrukkelijk toestemming gegeven om de volgende gegevens te gebruiken:

-Algemene persoonsgegevens, zoals naam en adres. Dit doen we zodat we met deelnemers kunnen communiceren.
-Bijzondere persoonsgegevens die betrekking hebben op gezondheid. Dit doen we om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.

Voor eventueel aanvullende onderzoeken geven de deelnemers in sommige gevallen aanvullend toestemming.

 

Hoe worden de gegevens beschermt?
Het is belangrijk dat de privacy van de deelnemers is gewaarborgd. Daarom wordt voldaan aan de privacy voorwaarden uit de AVG.

-Persoonsgegevens worden zonder persoonlijke contactgegevens, zoals naam, adres, postcode in een beveiligde omgeving toegankelijk gemaakt. De gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
-Afgenomen bloed is opgeslagen bij de bloedbank in het UMC Utrecht. Het bloed mag alleen gebruikt worden in het kader van de door de deelnemer gegeven toestemming.

 

Aan wie worden de gegevens verstrekt?
De gecodeerde gegevens kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek. Daarnaast kan uw huisarts gegevens krijgen over de resultaten van het gezondheidsonderzoek.

 

Onderzoekers buiten LRGP team
Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen bij de LRGP stuurgroep voor het gebruik van de gegevens. De stuurgroep beoordeeld de aanvraag. Hierbij wordt onder andere gekeken of de aanvraag valt onder de door u gegeven toestemming en de andere geldende wet- en regelgeving. Na goedkeuring van de aanvraag ondertekent de onderzoeker eerst de voorwaarden voor het gebruik van de gegevens, waarin opgenomen is dat de onderzoeker handelt volgens de AVG. Ook wordt er een verklaring voor vertrouwelijke behandeling van de gegevens getekend. Vervolgens krijgt de onderzoeker de gegevens geleverd. Deze gegevens zijn gecodeerd en op geen enkele manier herleidbaar naar een individueel persoon. Codering houdt in dat uw gegevens (zoals naam en adres) worden omgezet naar een uniek nummer. Door dit unieke nummer kunnen uw gegevens nooit met die van iemand anders worden verward. Daarnaast zorgt dit unieke nummer ervoor dat de onderzoeker niet weet van wie de gegevens zijn.

 

Huisartsen
Deelnemers hebben door het ondertekenen van de toestemmingsverklaring aangeven dat bepaalde uitslagen, zoals bloeduitslagen, kunnen worden doorgegeven aan hun huisarts. De huisarts behandeld deze gegevens vertrouwelijk.

Daarnaast kan de huisarts, indien het voor uw gezondheid belangrijk is, de opgeslagen gecodeerde gegevens, weer herleiden naar uw naam. De huisarts is de enige persoon die dit kan doen en het gebeurt alleen als het voor uw gezondheid belangrijk is.

 

Overige
Sommige personen op de onderzoekslocatie kunnen toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook de gegevens zonder code. Dat zijn speciaal daarvoor aangewezen personen die controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Dat zijn bijvoorbeeld monitors of auditors. Dat geldt ook voor de datamanager van het LRGP. Zij mogen deze gegevens nooit aan derden doorgeven en zijn gebonden aan strikte geheimhouding.

 

Welke rechten hebben deelnemers als het gaat om hun  gegevens?
Deelnemers kunnen altijd beslissen om hun deelname aan LRGP te stoppen. Hierbij kunnen deelnemers hun toestemming gedeeltelijk of volledig intrekken. Voor meer informatie hierover, zie veel gestelde vragen.

Daarnaast hebben deelnemers recht op inzage en verbeteren op de van u verzamelde onderzoeksgegevens. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij LRGP kantoor. Als deelnemers ontevreden zijn kan er een klacht worden ingediend. Als het gaat om het patiëntendossier kan de deelnemer een klacht indienen bij hun eigen huisarts. Voor overige klachten kan de deelnemer contact opnemen met het LRGP kantoor.

 

Hoe lang worden gegevens bewaard?
We bewaren uw gegevens tot 15 jaar na de laatste follow up.

 

Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra treedt in werking op 1 juli 2015 en is gepubliceerd op de website van de praktijk en aangeplakt in de wachtkamer van de praktijk.

reclamebureau anno nu ifthen.nl