Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Researchers

Algemene informatie

Nederlands
Het Leidsche Rijn gezondheidsproject (LRGP)

Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) is ingebed in een groter netwerk van huisartsenpraktijken, het Julius Huisartsen Netwerk (JHN). Het JHN brengt registratiegegevens van de routinezorg van deelnemende huisartsenpraktijken samen. Het JHN bestaat uit ongeveer 80 praktijken nabij het UMC Utrecht met ruim 300.000 patiënten . Voor meer informatie over het JHN en de database waar de gegevens zijn opgeslagen, kunt u de website bezoeken, Julius huisartsen netwerk - UMC Utrecht.

LRGP is een prospectief cohortonderzoek dat deelnemers includeerde in vijf huisartsenpraktijken in Leidsche Rijn, de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, (LRJG) (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15921047). Begin 2021 zijn de inclusies na ruim 20 jaar gestopt . Follow up data wordt nog steeds verzameld door continue koppeling met de door de huisarts geregistreerde gegevens in het medische dossier.

LRGP startte begin 2000 en tot 2021 werden alle nieuwe bewoners uitgenodigd om mee te doen aan LRGP, waarbij een individueel gezondheidsprofiel werd opgesteld. Er werd geïnformeerde toestemming verkregen (zie ethische en privacyregels). Vervolgens werd een korte intake gedaan, bloed afgenomen, bloeddrukmeting gedaan en werd de deelnemers gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen. In totaal hebben ….  patiënten  gedurende de looptijd van LRGP meegedaan. Follow up data word verkregen door een continue koppeling met de door de huisarts geregistreerde gegevens in het medische dossier.

LRGP medewerkers zorgen voor kwaliteitsmanagement van zowel de registratie als de gegevensverwerking.

 

English
The Utrecht Health project (UHP)

The Utrecht Health project (UHP) is imbedded in a larger network of general practices, the Julius General Practitioners’ Network (JGPN). The JGPN brings together routine care registration data from participating practices. The network consists of approximately 80 general practitioner practices near UMC Utrecht with over 300,000 patients. For further information about the JGPN and its database, please visit the JGPN website.

UHP is a prospective cohort study taking place in five general practitioner practices in Leidsche Rijn, the Leidsche Rijn Julius Health Centers (LRJG) (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15921047). In the beginning of 2021 the inclusions stopped after more than 20 years. Follow up data is still collected through continuous linked with the data registered by the GP in the medical file.

UHP started at the beginning of 2000 and until 2021 all new residents were invited to participate in LRGP, where an individual health profile was drawn up. Informed consent has been obtained (see ethical and privacy rules). Subsequently, a short intake was done, blood was taken, blood pressure was measured and the participants were asked to complete a digital questionnaire. A total of …. patients have participates during the term of LRGP. Follow up data is obtained through a continuous link with the data registered by the general practitioner in the medical file.

LRGP employees ensure quality management of both registration and data processing.

Whistler

Embedded in the Utrecht Health Project is WHISTLER (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15499901). The Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn (WHISTLER) was initiated in December 2001 as a single-centre prospective birth cohort study.

It is an ongoing study and includes a population-based sample of at least 3,000 healthy newborns. The aims of WHISTLER are to investigate determinants for wheezing illnesses (including neonatal lung function, viral infections, asthma-susceptibility genes and endotoxin exposure) and to derive a comprehensive risk score, that is appropriate for use in primary health care and allows for efficient planning of early preventive strategies.

Healthy infants born in Leidsche Rijn are enrolled at the age of 2 or 3 weeks. Exclusion criteria are gestational age < 36 weeks, major congenital abnormalities, and neonatal respiratory disease. Baseline examination includes a questionnaire evaluating known risk factors for wheezing illnesses; anthropometric measurements; measurements of infant and parental lung function; and sampling of infant and parental DNA.

Participants are followed for events using data from a questionnaires; visits to the general practitioner (primary health care visits, drugs prescriptions and hospital referral); and for respiratory events with viral sampling during wheezing episodes; and house dust sampling. 

In November 2007 the study was extended to address cardiovascular research questions (WHISTLER-Cardio) (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174402). All children who had reached the age of 5 years are invited. At that visit lung function measurements are performed and a questionnaire is completed by the parents to collect information of both child and parental determinants concerning the previous years. Anthropometric measurements are obtained (body-weight, height, waist and hip circumference).

In addition, intra-abdominal and subcutaneous fat are measured using ultrasound. In all subjects, vascular properties of the right common carotid artery are studied using high-resolution echotracking technology (intima-media thickness, carotid stiffness). During ultrasonography, blood pressure is recorded twice at the brachial artery using a semi-automatic oscillometric device

WHISTLER provides an unique framework to address issues in childhood respiratory and cardiovascular disease that are currently insufficiently understood. 

Data collection

Nederlands
Bij het eerste onderzoek werd van elke deelnemer het Individueel Gezondheidsprofiel (IHP) afgenomen.

Dit omvatte informatie over medische geschiedenis (chronische aandoeningen, chirurgie, infectieziekten, allergieën, medicatie, risicofactoren).

Met vragenlijsten werd informatie verkregen over
•  Sociale en economische status (opleiding, beroep)
•  Gezondheid (ziekten, medicatie)
•  Lichamelijke problemen
•  Leefstijlfactoren (alcohol, roken, lichamelijke activiteit)
•  Gebruik van zorg (huisarts, specialisten, ziekenhuizen, fysiotherapeuten,   tandartsen)
•  Ongevallen

Om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen, werden speciale vragenlijsten gegeven, zoals
•  Rand SF36 vragenlijst (welzijn)
•  SCL90 (lijst met psychiatrische diagnoses)
•  SDQ (psychosociale toestand van kinderen)
•  GHQ12 (algemene gezondheidsstatus)
•  Rose (hart- en vaatziekte)
•  VvZ Dyspepsie (buikklachten)

Naast de vragenlijsten werd informatie verzameld over leeftijd, geslacht, lengte, gewicht, bloeddruk, serumcholesterol, LDL-cholesterol en serumglucose. Bloedmonsters werden opgeslagen. Over een aantal deelnemers is genetische informatie verzameld.

Follow-upgegevens worden continu verzameld uit routinematige zorggegevens zoals elders in detail beschreven  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25548311) Het Nederlandse zorgstelsel voorziet in een vaste lijst van op te nemen gegevens van zorg voor inwoners waarbij toegang tot de tweedelijnszorg alleen verkregen wordt via de huisarts, waarbij een volledige dekking van medische gebeurtenissen verzekerd wordt.

De geautomatiseerde medische dossiers in de huisartspraktijk omvatten
•  Diagnostische gegevens (bloeddruk, bevindingen van lichamelijk   onderzoek)
•  Aanvullende onderzoeken (bijv. Laboratoriumresultaten, radiologie,   endoscopie)
•  Samengevatte patiëntgeschiedenis
•  Behandeling (voorgeschreven medicijnen, operaties en andere ingrepen)

 

English
During the first examination the Individual Health Profile (IHP) of each participant was taken.

This includes information on medical history, (Chronic disorders, surgery, infectious diseases, allergies, medication, risk factors).

With questionnaires information was obtained on
•  Social and economic status (education, occupation)
•  Health (diseases, medication)
•  Physical problems
•  Life-style factors (alcohol, smoking, physical activity)
•  Use of health care (GP, specialists, hospitals, physiotherapists, dentists)
•  Accidents

To address certain topics, dedicated questionnaires were given such as
•  Rand SF36 questionnaire (well-being)
•  SCL90 (psychiatric diagnosis list)
•  SDQ (psychosocial condition of children)
•  GHQ12 (general health status)
•  Rose (cardiovascular disease)
•  VvZ Dyspepsia (abdominal complaints)

In addition to questionnaire information was collected on age, gender, height, weight, blood pressure, serum cholesterol, LDL cholesterol, and serum glucose. Blood samples are being stored. Genetic information has been collected on a number of participants.

Follow-up data is continuously collected from routine health care data as described in detail elsewhere  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25548311) The Dutch healthcare system provides for a fixed list of inhabitants to be taken care of by each GP in each healthcare centre with access to secondary care only via the GP, which assures a complete coverage of subsequent medical events.

The computerized medical records in general practice include
•  Diagnostic data (blood pressure, physical examination findings)
•  Additional investigations (e.g. laboratory results, radiology, endoscopy)
•  Summarized patient history
•  Treatment (prescribed drugs as well as surgery and other interventions)

Ethics and Privacy rules

Nederlands
LRGP

Het leidende principe van LRGP is de bescherming van de privacy van de deelnemers. De opzet van het onderzoek is besproken met vertegenwoordigers van het consumentenplatform Patiënt en zorg en goedgekeurd door de inspectie voor de Gezondheidszorg. Het verbergen van alle persoonsgegevens voor onderzoekers en voor andere gebruikers van LRGP is geregeld in een juridisch document. Het onderzoek is destijds goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Alle deelnemers hebben schriftelijk geïnformeerde toestemming gegeven.

Onderzoeksverpleegkundigen waren toegewezen aan elke huisartsenpraktijk om de Individuele gezondheidscheck uit te voeren en zijn gebonden aan de professionele privacyregels van de gezondheidscentra. Elke nieuwe deelnemer heeft een unieke code gekregen en alle gegevens worden onder dat codenummer naar de centrale database gestuurd. Dezelfde procedures worden gebruikt voor vervolggegevens om ervoor te zorgen dat gegevens die herleidbaar zijn voor deelnemers, niet opzettelijk of per ongeluk toegankelijk zijn voor onbevoegde personen.

Deelnemers hebben in hun geïnformeerde toestemming aangegeven of ze geïnformeerd willen worden over risicofactoren voor ziekte die in een later stadium van het onderzoek in hun LRGP-dossier kunnen worden opgespoord. Als openbaarmaking van dergelijke informatie wordt geweigerd, wordt deze niet gegeven. In het geval een deelnemer besluit om zich terug te trekken uit het onderzoek na de Individuele gezondheidscheck, worden de gegevens ontkoppeld van het codenummer zonder het medisch dossier op de huisartsenpraktijk te verstoren.

Met betrekking tot het WHISTLER-cohort bij kinderen is dezelfde benadering gevolgd. WHISTLER-Cardio is goedgekeurd door de Pediatrische Medisch Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Schriftelijke toestemming van de ouders is verkregen.

JHN routinezorgdatabase
De gegevensverzameling  is sterk afhankelijk van de modernste informatietechnologie. Dossiers kunnen worden verzameld, en er kan een koppeling gemaakt worden van het huisartsendossier met andere dossiers (o.a. dossiers van apotheken, ziekenhuizen, kankerregistraties, overlijdensregisters en de GGD). Dit gebeurt op zo’n manier dat er geen herleiding naar specifieke personen mogelijk is.

 

English
LRGP

Protection participant’s privacy has been a leading principle of the UHP. The design of the study has been discussed with representatives of the Dutch Patient and Healthcare Consumer Platform and has been approved by the Dutch Health Care Inspectorate. The masking of all personal data for researchers and for other possible users of UHP has been regulated in a legal document. The study has been approved by the Medical Ethics Committee of the University Medical Centre Utrecht. All patients have given written consent.

Dedicated research nurses were assigned to each general practice to conduct the IHP and are bound to the professional privacy regulations of the healthcare centers. An unique code was given to each new participant and all data are sent to the central database under that code number. The same procedures are used for follow-up data to assure that data retraceable to participants are not accessible, either intentionally or by accident, by unauthorized individuals.

Participants have indicated in their informed consent whether they want to be informed on risk factors for disease that may be detected in their UHP file during a later stage of the study. If disclosure of such information is declined, it will not be given. In case a participant decides to withdraw from the study after the IHP, the data will be unlinked from the code number without disrupting the medical file in the GPs office.

With respect to the WHISTLER cohort in children, the same approach has been taken. WHISTLER-Cardio was approved by the paediatric Medical Ethical Committee of the University Medical Center Utrecht. Written informed parental consent is obtained.

JHN routinezorgdatabase
The approach to data collection depends heavily on state-of-the art information technology. Without creating an unwanted possibility to trace back data to specific individuals, files can be gathered and links can be made from the GPs medical record to other files, including those from pharmacies, hospitals, cancer registries, mortality registries, hospital data and the Municipal Health Service.

Getting acces to the UHP data

Nederlands
Om toegang te krijgen tot de gegevens van het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) moet een verzoek om gegevens worden ingediend bij de stuurgroep van LRGP.

Voor onderzoekers rekenen we een datatoegangstarief per dataset om onze kosten voor opname, onderhoud, kwaliteitscontrole en beheer te dekken.

De aanvraag hiervoor kan digitaal worden ingediend volgens onderstaande procedure.

Aanmelden
Voordat u de aanvraag kunt doen, moet u zich aanmelden bij EDUgroepen. Stuur na registratie een e-mail naar UCC-datarequest (uccdatarequest@umcutrecht.nl) om de beheerder van de data request module te informeren dat u bent geregistreerd bij EDUgroepen. Vermeld in deze e-mail het e-mailadres dat u hebt gebruikt om te registreren. Wanneer de e-mail is ontvangen, stuurt de beheerder u een uitnodiging waarmee u toegang krijgt tot de data request module.

Aanvraag
Als u zich hebt aangemeld dan kunt u volgens de instructies op de onderstaande video een aanvraag doen:

"video UCC request form".

https://intranet.umcutrecht.nl/connect/hartenvaatcentrum/Paginas/UCC-data-aanvragen.aspx

Ingediende verzoeken zullen worden besproken tijdens de eerstvolgende volgende stuurgroepvergadering. De deadlines voor het inleveren van aanvragen kunt u vinden op de website van het JHN, https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/nl/julius-huisartsen-netwerk

Tijdens de stuurgroepvergadering wordt goed- of afkeuring voor het onderzoek verleend. Bij goedkeuring wordt datamanagement geïnformeerd en worden datasets gebouwd en ter beschikking gesteld aan de onderzoeker. Er dient een overeenkomst te worden getekend tussen de aanvrager en de LRGP stuurgroep waarin wordt ingegaan op regels en voorschriften die verbonden zijn aan het gebruik van de data.

 

English
In order to obtain access to the Utrecht Health Project data a request for data needs to be submitted to UHP executive committee. For researchers we charge a data access fee per dataset to cover our costs for datamanagement, maintenance, quality control.

If you want to use data collected in UHP, you can submit a digital request. Instruction for this request can be obtained through the videos below.

Sign up
Before you can make the request, you must register at EDUgroepen. After registering, please send an email to UCC data request (uccdatarequest@umcutrecht.nl) notifying the administrator of the data request module that you are registered at EDUgroepen. In this email, please include the email address that you used to register. When the email is received, the administrator will send you an invite which grants you access to the data request module.

Request
After signing up you can submit the data request following the instructions in this video below: “video UCC request form”

https://intranet.umcutrecht.nl/connect/hartenvaatcentrum/Paginas/UCC-data-aanvragen.aspx

Data requests will be discussed during the next UHP executive board meeting. The deadlines for submission of data requests can be found on the website of the Julius General Practitioners Database (JHN) (link). During the UHP executive board meeting, approval will be granted or denied. When granted, data management will be informed, and datasets will be built and provided to the investigators. A short agreement between the applicant and the UHP group needs to be signed that primarily deals with a number of rules and regulations

Publications considerations

In publicaties in het Nederlands
Uit LRGP of daaraan verwante projecten, moet er minimaal een hoofdonderzoeker of stuurgroep lid LRGP  co-auteur zijn.

Naast inbreng met betrekking tot de inhoud van het onderzoek, zorgt de LRGP-medeauteur voor de juiste verwijzing naar LRGP en een correcte beschrijving van de methodologie met betrekking tot de gegevensverzameling binnen het LRGP.

Vanaf september 2015 zijn personen die worden beschouwd als hoofdonderzoekers en / of leden van de stuurgroep (alfabetisch) Bots ML; Rutten,

Het verwijzen naar LRGP in wetenschappelijke publicaties moet zo uniform mogelijk zijn om de bekendheid van de LRGP-cohortstudie en de erkenning ervan door de wetenschappelijke gemeenschap te vergroten. Daarom stelt de stuurgroep van UHP voor om het volgende te doen:

In de samenvatting:
•Mentioning in the methods ‘Leidsche Rijn Gezondheids Project’
  For example:
  deelnemers uit het Leidsche Rijn Gezondheidsproject

•Mentioning in the methods ‘WHISTLER’.
  For example:
  het prospectieve WHISTLER geboorte cohort
  het WHISTLER cohort


In de methodebeschrijving:

•Het Leidsche Rijn Gezondheids Project (LRGP) is een dynamisch cohort in het nieuwe woongebied Leidsche Rijn, dat onderdeel is van de stad Utrecht (ref Grobbee 2005). Alle nieuwe inwoners worden uitgenodigd    door hun huisarts om deel te nemen in LRGP. Nadat deelnemers informed consent hebben gegeven wordt een individueel gezondheidsprofiel in kaart gebracht door een gespecialiseerd onderzoeksverpleegkundige. LRGP is goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
•De WHeezing Illnesses STudy LEidsche Rijn (WHISTLER) studie is een groot prospectief geboorte cohort dat opgestart is in December 2001 en zicht richt op respiratoire klachten bij kinderen. Uitgebreide details van het cohort zijn elders beschreven (ref Katier 2004). In het kort, pasgeborenen in Leidsche Rijn, een nieuw woongebied in Utrecht, worden in de studie opgenomen. Exclusie criteria zijn vroeggeboorte (

In de referentielijst:
•Grobbee DE, Hoes AW, Verheij TJ, Schrijvers AJ, van Ameijden EJ, Numans ME. The Utrecht Health Project: optimization of routine healthcare data for research. Eur J Epidemiol. 2005;20(3):285-7.
•Katier N, Uiterwaal CS, de Jong BM, Kimpen JL, Verheij TJ, Grobbee DE, Brunekreef B, Numans ME, van der Ent CK; Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn Study Group. The Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn (WHISTLER): rationale and design. Eur J Epidemiol. 2004;19(9):895-903.

 

Publications in English
In a scientific publication based on data obtained in the Utrecht Health Project or its embedded projects, there will be at least one co-author from the principal investigators or steering committee of the Utrecht Health Project.  Apart from intellectual input on subject matter, the UHP co-author ensures the correct referral in the manuscript to the UHP,  the correct description of the methodology regarding to the data collection in the UHP.

As of September 2015, individuals that are considered as principal investigators and/or steering committee members are (alphabetically) Bots ML; Dalmeijer GD; van der Ent CK; Grobbee DE; Hoes AW; Vaartjes I; Uiterwaal CS; Verheij TJ; de Wit NJ. 

Referring to UHP in scientific publications should be as uniform as possible in order to increase the awareness of the UHP cohort study and its recognition by the scientific community. Therefore the UHP steering committee proposes to have the following

In the abstract:
•Mentioning in the methods ‘Utrecht Health Project’.
  For example:
  A cohort study of patients enlisted with academic general practices in the   Netherlands (the Utrecht Health Project [UHP]).
  a population-based cohort (the Utrecht Health Project)
  participants from the Utrecht Health Project

•Mentioning in the methods ‘WHISTLER’.
  For example:
  the prospective WHISTLER birth-cohort
  the prospective birth cohort (WHISTLER)
  the WHISTLER cohort


In the method part of a manuscript

•The Utrecht Health Project (UHP) is an ongoing dynamic population study initiated in a newly developed large residential area in Leidsche Rijn, part of the city of Utrecht.(ref Grobbee 2005) All new inhabitants were invited by their general practitioner to participate in the UHP. Written informed consent was obtained and an individual health profile (IHP) was made by dedicated research nurses. The UHP study was approved by the Medical Ethical Committee of the University Medical Center, Utrecht, The Netherlands.
•The WHeezing Illnesses STudy LEidsche Rijn (WHISTLER) study is a large ongoing prospective population-based birth cohort on determinants of wheezing illnesses, initiated in December 2001, as described in detail elsewhere (ref Katier 2004). Briefly, healthy newborns in Leidsche Rijn, a new residential area near the city of Utrecht, are enrolled. Exclusion criteria are gestational age < 36 weeks, major congenital abnormalities and neonatal respiratory disease. In November 2007 the study was extended for cardiovascular research questions (WHISTLER-Cardio).

In reference list
•Grobbee DE, Hoes AW, Verheij TJ, Schrijvers AJ, van Ameijden EJ, Numans ME. The Utrecht Health Project: optimization of routine healthcare data for research. Eur J Epidemiol. 2005;20(3):285-7.
•Katier N, Uiterwaal CS, de Jong BM, Kimpen JL, Verheij TJ, Grobbee DE, Brunekreef B, Numans ME, van der Ent CK; Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn Study Group. The Wheezing Illnesses Study Leidsche Rijn (WHISTLER): rationale and design. Eur J Epidemiol. 2004;19(9):895-903.

Publications

Nederlands
Een overzicht van internationale publicaties waarin gegevens gebruik zijn die voortkomen uit het LRGP en gerelateerde projecten (waaronder Whistler), is te vinden onder de volgende link

English
A list of international publications in which data have been used arising from the Utrecht Health Project and its related projects, including WHISTLER can be obtained using the following link

reclamebureau anno nu ifthen.nl